Program at a Glance

Sunday, August 9, 2020
8:00 am to 8:30 amOpening Ceremony
(Zoom meeting ID: 747 145 3412 URL: https://zoom.com.cn/j/7471453412)
8:30 am to 9:30 amKeynote 1: On Presuppositions of Machine Learning: A Meta Theory
by Zongben Xu, Xi'an Jiaotong University, China.
Chair: Xindong Wu
(Zoom meeting ID: 747 145 3412 URL: https://zoom.com.cn/j/7471453412)
9:30 am to 9:40 amCoffee Break
9:40 am to 12:00 pmTrack03-1: Knowledge Graph Analytics and Applications
Chair: Shuai Ma
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track04-1: Knowledge Graphs and NLP
Chair: Yanghua Xiao
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162
12:00 pm to 14:30 pmLunch Break
14:30 pm to 17:10 pmTrack01-1: Machine Learning and Knowledge Graphs
Chair: Huanhuan Chen
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track07-1: Social Network and Representation Learning
Chair: Peng Cui
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162
Monday, August 10, 2020
9:00 am to 11:30 pmTrack03-2: Knowledge Graph Analytics and Applications
Chair: Shuai Ma
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track04-2: Knowledge Graphs and NLP
Chair: Seung-won Hwang
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162
11:30 pm to 13:30 pmLunch Break
13:30 pm to 14:30 pmKeynote 2: Analysing, Understanding and Repairing Knowledge Graphs at Scale
by Frank van Harmelen, the Vrije Universiteit Amsterdam
Chair: Grigoris Antoniou
Zoom meeting ID: 747 145 3412
URL: https://zoom.com.cn/j/7471453412
14:30 am to 15:30 amCoffee Break
15:30 pm to 18:10 pmTrack01-2: Machine Learning and Knowledge Graphs
Chair: Yunjun Gao
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track07-2: Social Network and Representation Learning
Chair: Peng Cui
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162
Tuesday, August 11, 2020
8:30 am to 9:30 amKeynote 3: Cyber Security Meets Big Knowledge: Towards a Secure HACE Theorem
by Bhavani Thuraisingham, The University of Texas at Dallas, USA.
Chair: Enhong Chen
Zoom meeting ID: 747 145 3412 URL: https://zoom.com.cn/j/7471453412
9:30 am to 9:40 amCoffee Break
9:40 am to 12:00 pmTrack08: Knowledge Graphs for Cultural Heritage
Chair: Antonis Bikakis
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track10: Domain Knowledge Graphs
Chair: Zhi Jin
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162
12:00 pm to 14:30 pmLunch Break
14:30 pm to 17:10 pmTrack01-3: Machine Learning and Knowledge Graphs
Chair: Lei Li
Zoom meeting ID: 611 239 0941
URL: https://zoom.com.cn/j/6112390941
Track09 & Track11: Knowledge Graphs for Geospatial Information Systems or Education
Chair: Jun Liu
Zoom meeting ID: 285 044 2162
URL: https://zoom.com.cn/j/2850442162


Track01-1: Machine Learning and Knowledge Graphs

 • Incorporating Bi-Dynamic Routing Capsule Network with Label-Constraint for Text Classification
 • Xiang Guo, Youquan Wang, Jie Cao, Guixiang Zhu, Haicheng Tao, and Chaoyue Chen
 • Subject Event Extraction from Chinese Court Verdict Case via Frame-filling
 • Gongqing Wu, Shengjie Hu, Yinghuan Wang, Zan Zhang, and Xianyu Bao
 • Outlier Detection via Kernel Preserving Embedding and Random Walk
 • Enhui Li, Huawen Liu, Kaile Su, and Shichao Zhang
 • An Ant Colony Optimization Algorithm with Adaptive Greedy Strategy to Optimize Path Problems
 • Wei Li, Le Xia, and Ying Huang
 • Enhancing Knowledge Graph Embedding with Relational Constraints
 • Mingda Li, Zhengya Sun, Siheng Zhang, and Wensheng Zhang
 • Conversational Music Recommendation based on Bandits
 • Chunyi Zhou, Yuanyuan Jin, and Xiaoling Wang
 • Online Streaming Feature Selection Based on Feature Interaction
 • Yan Lv, Yaojin Lin, Xiangyan Chen, Dongxing Wang, and Chenxi Wang
 • Adaptive Domain of Dynamic Distribution based on Manifold Space
 • Daoyuan Yu and Xuegang Hu

Track01-2: Machine Learning and Knowledge Graphs

 • Emotion Recognition from Facial Expressions and Contactless Heart Rate Using Knowledge Graph
 • Wenying Yu, Shuai Ding, Zijie Yue, and Shanlin Yang
 • Graph-based Keyphrase Extraction Using Word and Document Embeddings
 • Xian Zu, Fei Xie, and Xiaojian Liu
 • Periodic Guidance Learning
 • Lipeng Wan, Xuguang Lan, Xuwei Song, and Chuzhen Feng
 • Knowledge Federation: A Unified and Hierarchical Privacy-Preserving AI Framework
 • Hongyu Li, Dan Meng, Hong Wang, and Xiaolin Li
 • Online Markov Blanket Discovery with Streaming Features
 • Dianlong You, Ruiqi Li, Miaomiao Sun, Xinju Ou, Shunpan Liang, and Fuyong Yuan
 • AHINE: Adaptive Heterogeneous Information Network Embedding
 • Yucheng Lin, Huiting Hong, Xiaoqing Yang, Pinghua Gong, Zang Li, and Jieping Ye
 • Learning Wasserstein Distance-Based Gaussian Graphical Model for Multivariate Time Series Classification
 • Xuegang Hu, Jianxing Liao, Peipei Li, Junwei Lv, and Lei Li
 • Imbalanced Learning for Hospital Readmission Prediction using NRD Databases
 • Shuwen Wang and Xinquan Zhu

Track01-3: Machine Learning and Knowledge Graphs

 • Embedding-based Entity Alignment Using Relation Structural Similarity
 • Yanhui Peng, Jing Zhang, Cangqi Zhou, and Jian Xu
 • An Abnormal Data Analysis and Processing Method for Genealogy Graph Databases
 • Jianxuan Shao, Guliu Liu, and Shengwei Ji
 • Unfairness Discovery and Prevention for Few-Shot Regression
 • Chen Zhao and Feng Chen
 • A Roadmap to Domain Knowledge Integration in Machine Learning
 • Himel Das Gupta and Victor Sheng
 • Prediction of Financial Big Data Stock Trends Based on Attention Mechanism
 • Jiannan Chen, Junping Du, Zhe Xue, and Feifei Kou
 • BERT-BIGRU-CRF: A Novel Entity Relationship Extraction Model
 • Jianghai Lv, Junping Du, Zhou Nan, and Zhe Xue
 • Multi-task Classification Model Based on Multi-modal Glioma Data
 • Jialun Li, Yuanyuan Jin, Hao Yu, Xiaoling Wang, and Qiyuan Zhuang

Track03-1: Knowledge Graph Analytics and Applications

 • B-SPARQL: A typed language for Querying the Big Knowledge
 • Ruqian Lu, Chuanqing Wang, Xikun Huang, and Songmao Zhang
 • Entity Spatio-temporal Evolution Summarization in Knowledge Graphs
 • Erhe Yang, Fei Hao, Jie Gao, Yulei Wu, and Geyong Min
 • Clustering via Meta-path Embedding for Heterogeneous Information Networks
 • Yongjun Zhang, Xiaoping Yang, and Liang Wang
 • An Event-Centric Prediction System for COVID-19
 • Xiaoyi Fu, Jiang Xu, Yunfei Qi, Meng Xu, Yuhang Song, Jie Zhang, and Xindong Wu
 • Knowledge Graph Enhanced Neural Collaborative Filtering with Residual Recurrent Network
 • Lei Sang and Lei Li
 • Learning Knowledge Embeddings with Prior Weights for Sparse Interaction Recommendation
 • Deqing Yang, Zikai Guo, and Yanghua Xiao
 • Scientific Workflow Recommendation Based on Service Knowledge Graph
 • Jin Diao and Zhangbing Zhou
 • MM-GAN: 3D MRI Data Augmentation for Medical Image Segmentation via Generative Adversarial Networks
 • Yi Sun, Peisen Yuan, and Yuming Sun

Track03-2: Knowledge Graph Analytics and Applications

 • Dynamic Relation Extraction with A Learnable Temporal Encoding Method
 • Yinghan Shen, Xuhui Jiang, Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin, and Xueqi Cheng
 • The Integrated Organization of Data and Knowledge Based on Distributed Hash
 • Hengli Wang, Yanlei Shang, and Xiuquan Qiao
 • Resolving Seemingly Conflicting Fact Statements Caused by Missing Terms
 • Liang Wang, Rongrong Li, Weiyi Meng, and Zhiyong Peng
 • Global and Personalized Query Probability for Obfuscation-Based Web Search
 • Hao Wang, Wenyan Liu, and Xiaoling Wang
 • Network Analysis of Technology Stocks using Market Correlation
 • Lukasz Chmielewski, Rafina Amin, and Xingquan Zhu
 • Fair Meta-Learning for Few-Shot Classification
 • Chen Zhao, Changbin Li, Jincheng Li, and Feng Chen
 • Dual Graph Embedding for Object-Tag Link Prediction on the Knowledge Graph
 • Chenyang Li, Xu Chen, Jingchao Su, Ya Zhang, Siheng Chen, Dan Lv, and Yanfeng Wang

Track04-1: Knowledge Graphs and NLP

 • Siamese BERT Model with Adversarial Training for Relation Classification
 • Zhimin Lin, Dajiang Lei, Yuting Han, Guoyin Wang, Wei Deng, and Yuan Huang
 • A Robust and Domain-Adaptive Approach for Low-Resource Named Entity Recognition
 • Houjin Yu, Xian-Ling Mao, Zewen Chi, Wei Wei, and Heyan Huang
 • Improving Document-level Relation Extraction via Contextualizing Mention Representations and Weighting Mention Pairs
 • Ping Jiang, Xianling Mao, and Heyan Huang
 • Hybrid Framework of Convolution and Recurrent Neural Networks for Text Classification
 • Shengfei Lyu and Jiaqi Liu
 • Neural Entity Synonym Set Generation using Association Information and Entity Constraint
 • Subin Huang, Xiangfeng Luo, Jing Huang, Wei Qin, and Shengwei Gu
 • Context and Type Enhanced Representation Learning for Relation Extraction
 • Erxin Yu, Yantao Jia, Shang Wang, Fengfu Li, and Yi Chang
 • Dynamically Jointing character and word embedding for Chinese text Classification
 • Xuetao Tang, Xuegang Hu, and Peipei Li

Track04-2: Knowledge Graphs and NLP

 • TransP: A New Knowledge Graph Embedding Model by Translating on Positions
 • Feiliang Ren, Jucheng Li, Huihui Zhang, and Xiaochun Yang
 • Self-Attention and Dynamic Convolution Hybrid Model for Neural Machine Translation
 • Zhebin Zhang, Wu Sai, Chen Gang, and Dawei Jiang
 • BaKGraSTeC: A Background Knowledge Graph Based Method for Short Text Classification
 • Xuhui Jiang, Yinghan Shen, Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin, and Xueqi Cheng
 • A Two-Level Noise-Tolerant Model for Relation Extraction with Reinforcement Learning
 • Erxin Yu, Yantao Jia, Yuan Tian, and Yi Chang
 • Relational Facts Extraction with Splitting Mechanism
 • Yunzhou Shi and Yujiu Yang
 • Knowledge Base Enhanced Topic Modeling
 • Dandan Song, Jingwen Gao, Jinhui Pang, Lejian Liao, and Lifei Qin
 • EntityLDA: A Topic Model for Entity Retrieval on Knowledge Graph
 • Yu Hong, Suo Feng, and Yanghua Xiao

Track07-1: Social Network and Representation Learning

 • PRNSGA-II: A Novel Approach for Influence Maximization and Cost Minimization Based on NSGA-II
 • Fulan Qian, Cunliang Zhu, Xi Chen, Shu Zhao, and Yanping Zhang
 • Heterogeneous Dynamic Graph Attention Network
 • Qiuyan Li, Yanlei Shang, Xiuquan Qiao, and Wei Dai
 • GCN-ALP: Addressing Matching Collisions in Anchor Link Prediction
 • Hao Gao, Yongqing Wang, Shanshan Lyu, Huawei Shen, and Xueqi Cheng
 • SDSK2BERT: Explore the Specific Depth with Specific Knowledge to Compress BERT
 • Lifang Ding and Yujiu Yang
 • Decentralized Mining Pool Games in Blockchain
 • Zhihuai Chen, Xiaohan Shan, Xiaoming Sun, and Jialin Zhang
 • Approximate Single-Peakedness in Large Elections
 • Zhihuai Chen, Qian Li, Xiaoming Sun, Lirong Xia, and Jialin Zhang
 • Relation Extraction with Proactive Domain Adaptation Strategy
 • Lingfeng Zhong, and Yi Zhu

Track07-2: Social Network and Representation Learning

 • Two-stage Sequential Recommendation via Bidirectional Attentive Behavior Embedding and Long/Short-term Integration
 • Wendi Ji
 • Cyber-guided Deep Neural Network for Malicious Repository Detection in GitHub
 • Yiming Zhang, Yujie Fan, Shifu Hou, Yanfang (Fanny) Ye, Xusheng Xiao, Pan Li, Chuan Shi, Liang Zhao, and Shouhuai Xu
 • Collaborative Adversarial Learning for Relational Learning on Multiple Bipartite Graphs
 • Jingchao Su, Xu Chen, Siheng Chen, Ya Zhang, Dan Lv, and Chenyang Li
 • Deep Reinforcement Learning for Greenhouse Climate Control
 • Lu Wang, Xiaofeng He, and Dijun Luo
 • Adaptive Regularization-Incorporated Latent Factor Analysis
 • Xin Luo, Ye Yuan, and Di Wu
 • Robust and Accurate Representation Learning for High-dimensional and Sparse Matrices in Recommender Systems
 • Di Wu, Gang Lu, and Zhicheng Xu
 • TriNE: Network Representation Learning for Tripartite Heterogeneous Networks
 • Zhabiz Gharibshah and Xingquan Zhu

Track08: Knowledge Graphs for Cultural Heritage

 • PZXG: A Genealogy Data Service Platform for Kinship Recovery and Management
 • Yuwei Peng, Huan Jiang, Rongrong Li, and Zhiyong Peng
 • GeLaiGeLai: A visual platform for analysis of Classical Chinese Poetry based on Knowledge Graph
 • Yuting Wei, Huazheng Wang, Jiaqi Zhao, Yutong Liu, Yun Zhang, and Bin Wu
 • Knowledge Fragment Cleaning in a Genealogy Knowledge Graph
 • Guliu Liu and Lei Li
 • Knowledge Graph for China's Genealogy
 • Xindong Wu, Tingting Jiang, Yi Zhu, and Chenyang Bu
 • Web Log Analysis in Genealogy System
 • Xiaojian Liu, Yi Zhu, and Shengwei Ji
 • Rule-enhanced Noisy Knowledge Graph Embedding Via Low-quality Error Detection
 • Yan Hong, Chenyang Bu, and Tingting Jiang
 • Balanced Tree Partitioning with Succinct Logic
 • Xindong Wu, Shaojing Sheng, and Peng Zhou

Track10: Domain Knowledge Graphs

 • TCMKG: A Deep Learning Based Traditional Chinese Medicine Knowledge Graph Platform
 • Ziqiang Zheng, Yongguo Liu, Yun Zhang, and Chuanbiao Wen
 • Medical Entity Extraction from Health Insurance
 • Tianling Pu, Qifan Zhang, and Junjie Yao
 • Event Extraction for Criminal Legal Text
 • Qingquan Li, Qifan Zhang, and Junjie Yao
 • Causal Extraction from the Literature of Pressure Injury and Risk Factors
 • Siyi Guo, Liuqi Jin, Jiaoyun Yang, Mengyao Jiang, Lin Han, and Ning An
 • Traffic Signal Classification with Cost-Sensitive Deep Learning Models
 • Tsz Shing Tsoi and Charles Wheelus
 • Drug-Drug Interaction Extraction from Chinese Biomedical Literature Using Distant Supervision
 • Jingzhuo Zhang, Weijie Liu, and Ping Wang
 • Neural Restaurant-aware Dish Recommendation
 • Yuanyuan Jin, Wei Zhang, Mingyou Sun, Xing Luo, and Xiaoling Wang

Track09 & Track11: Knowledge Graphs for Geospatial Information Systems or Education

 • Discovering the Most Influential Geo-Social Object Using Location Based Social Network Data
 • Pengfei Jin, Yunjun Gao, and Lu Chen
 • Maintenance of Range Skyline Query
 • Xiaoxue Li, Yuanquan Shi, Xu Zhou, and Kenli Li
 • An OpenCV-based Framework for Table Information Extraction
 • Jiayi Yuan, Hongye Li, Meng Wang, Ruyang Liu, Chuanyou Li, and Beilun Wang
 • Coreference Resolution Improves Educational Knowledge Graph Construction
 • Tai Wang and Huan Li
 • FEPF: A knowledge Fusion and Evaluation Method based on Pagerank and Feature Selection Yimu Ji, Kaihang Liu, Shangdong Liu, Shuning Tang, Zhengyang Xu, Lin Hu, Yanlan Liu, and Qiang Liu
 • Neural Attentive Knowledge Tracing Model for Student Performance Prediction
 • Junrui Zhang, Yun Mo, Changzhi Chen, and Xiaofeng He
 • The Short-Term Power Consumption Forecasting Based on the Portrait of Substation Areas
 • Ruiyang Jin, Yunlei Lu, Yunhong Wang, and Jie Song